آغاز جنگ جهانی سوم - حسن عباسی
حلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث ....
تاریخ انتشار : 1396/10/18

دانلود سخنرانی