فایل PDF+ دانلود کتاب معاد جسمانی
یکی از موضوعاتی که پیرامون معاد مطرح است ،جسمانی یا روحانی بودن آن است.بطور عمده معتقدین به معاد به سه دسته تقسیم می شوند. کتاب معاد جسمانی به بررسی و تحلیل معاد جسمانی از دیدگاه قرآن کریم و اندیشه های بشری می پردازد.
تاریخ انتشار : 1396/06/02