دیدار ائمه محترم جمعه قروه ،بیجار. و توپ آغاج. دردفتر مدیریت حوزه علمیه امام صادق ع بیجار
دیدار ائمه محترم جمعه قروه ،بیجار. و توپ آغاج. دردفتر مدیریت حوزه علمیه امام صادق ع بیجار
تاریخ انتشار : 1396/05/12